Wybierz język: polski

Problemy jakimi zajmujemy się

 • upośledzenie umysłowe;

 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu;

 • zespół Aspergera;  

 • ADHD;

 • ADD;

 • zespół Downa;

 • zaburzenia zachowania;

 • zaburzenia neurorozwojowe i ogólnorozwojowe;

 • porażenie mózgowe;

 • zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci;

 • afazja (ruchowa, czuciowa, ruchowo - czuciowa);

 • dysfazja;

 • dyzartria;

 • wady wymowy;

 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);

 • udary, wylewy;

 • nadmierne napięcie emocjonalne i stres

 • inne problemy.