Wybierz język: polski

Logopeda

Profilaktyka logopedyczna:

 • profilaktyka rozwoju mowy u dzieci z grup ryzyka;

 • porady i konsultacje dotyczące noworodków i niemowląt;

 • ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej;

 • wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji;

 • działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji;

 • opieka logopedyczna nad dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo - okołoporodowym.


Konsultacje logopedyczne :

 • diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu itp.;

 • wydawanie opinii i zaświadczeń.


Stymulowanie rozwoju mowy:

 • ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci mające na celu zapobieganie wadom wymowy i głosu;

 • ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego;

 • ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową.


Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku 2-3 lat:

 • diagnoza logopedyczna;

 • wielozakresowa terapia opóźnionego rozwoju mowy;

 • diagnoza i terapia niepłynności mówienia.


Terapia logopedyczna dla dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym:

 • terapia zaburzeń rozwoju mowy;

 • usuwanie wad wymowy;

 • terapia afazji, dyslalii, alalii, dysfazji, dysleksji.


Terapia logopedyczna dla młodzieży i dorosłych:

 • kształcenie poprawnej wymowy;

 • emisja i higiena głosu;

 • usuwanie wad wymowy;

 • usuwanie złych nawyków mówienia;

 • usuwanie dialektów, regionalizmów, elementów gwarowych;

 • kształtowanie wizerunku dobrego mówcy.


Zajęcia wspomagające naukę czytania dla dzieci.

Organizacja zajęć:
Praca odbywa się regularnie min. 1 raz w tygodniu.
Ilość spotkań zależy od potrzeb i postępów terapii, a także preferencji rodziców (w przypadku terapii dziecka).
Czas trwania zajęć to 60 minut.

Cena: 80 zł