Wybierz język: polski

Pedagog

Pomoc pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 • konsultacje pedagogiczne;

 • kształtowanie umiejętności szkolnych;

 • kształtowanie porozumiewania się;

 • praca nad zaburzeniami sfery poznawczej;

 • wspomaganie efektywności uczenia się.


Pomoc przeznaczona dla dzieci z następującymi problemami:

 • upośledzenie umysłowe;

 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu;

 • zespół Aspergera;

 • ADHD;

 • ADD;

 • zespół Downa;

 • zaburzenia zachowania;

 • zaburzenia neurorozwojowe i ogólnorozwojowe;

 • porażenie mózgowe;

 • zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci;

 • afazja, dysfazja, dyzartria;

 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);

 • nadmierne napięcie emocjonalne i stres

 • inne problemy.


W pracy wykorzystywane są pomoce i materiały dydaktyczne.

Na życzenie rodzica opracowujemy pisemnie program terapeutyczny możliwy do zrealizowania w warunkach domowych przez dziecko i rodzinę.

Na każdym spotkaniu przekazujemy informacje zwrotne dotyczące przebiegu zajęć oraz wskazówki na temat samodzielnej pracy rodzica z dzieckiem. Chętnie odpowiadamy na pytania rodziców.

Organizacja zajęć:
Praca z dzieckiem odbywa się regularnie min. 1 raz w tygodniu.
Ilość spotkań zależy od potrzeb, postępów terapii oraz preferencji rodziców (w przypadku terapii dziecka).
Czas trwania zajęć to 60 minut.

Cena: 80 zł